Zasady składania i rejestracji oświadczeń o zamiarze wykonywania pracy przez cudzoziemców

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

Od 1 stycznia 2018 r., w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

 • w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, 
 • dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składane są przez podmioty ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu na terenie powiatu lwóweckiego tj.:

 • podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) posiadające siedzibę na terenie powiatu lwóweckiego;
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą posiadających wpis
  w CEIDG posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu lwóweckiego;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu lwóweckiego.

 

PROCEDURA REJESTRACJI

 

1. Pracodawca składa oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce  pobytu stałego - siedziba dotyczy osób prawnych,
a pobyt stały osób fizycznych. (druk oświadczenia dostępny poniżej). Wypełniając oświadczenie, należy wpisać, m.in.: dane pracodawcy, dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia  i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, zawód i miejsce wykonywania pracy.

Odrębny druk oświadczenia obowiązuje w przypadku  podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej (druk wniosku dostępny poniżej).

 

UWAGA!!!

Proszę pamiętać, że oświadczenia mogą być rejestrowane tylko w przypadku podklas PKD niewymienionych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Oznacza to, że zarówno pracodawca musi prowadzić działalność danego rodzaju (nie-sezonową), jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle związana.

 

2. Wraz z wypełnionym oświadczenie do rejestracji pracodawca przedstawia:

 • dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł, 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

50 1020  5226 0000 6102 0546 2363

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląski, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

W tytule przelewu należy wpisać:

„opłata za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, imię i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu”

 

 • oświadczenie o niekaralności, 
 • ważny dokument tożsamości,
 •  kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub kopię innego ważnego dokumentu tożsamości cudzoziemca, (a jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca);

3. Pracownik powiatowego urzędu pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji lub w drodze decyzji administracyjnej odmawia wpisu. Wpisanie do ewidencji następuje:

 • w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje do 30 dni;

 

4. Starosta wydaje decyzję odmowną zawsze, gdy podmiot powierzający pracę:

 • był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;
 • jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie jest składane dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana
  w oświadczeniu lub podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega
  z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się od organu drugiej instancji - ministra właściwego do spraw pracy, czyli Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

 

Samo oświadczenie nie jest wystarczające do legalnej pracy w Polsce – cudzoziemiec MUSI jeszcze posiadać tytuł pobytowy pozwalający na pracę (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni).

 

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

1. Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, MA OBOWIĄZEK poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy urząd o podjęciu pracy przez cudzoziemca- najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca- w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu;

2. Pracodawca MA OBOWIĄZEK zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu;

3. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających
z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).

 

Za niedopełnienie powyższych obowiązków grożą sankcje (art. 120 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy DZ. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.).

 

Zliczanie okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia 

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców powierzających mu pracę na podstawie oświadczenia.

Przy zliczaniu okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pod uwagę będą brane okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane. Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne będą oświadczenia, które zostały zarejestrowane w innych urzędach.

Jeżeli pracodawca nie wypełni obowiązków informacyjnych o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemca pracy, stosuje się domniemanie co do terminu podjęcia pracy- oznacza to, że praca była wykonywana od dnia wskazanego przy wpisaniu oświadczenia do ewidencji.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy np. cudzoziemiec wjechał na terytorium RP później i jest to poświadczone pieczęcią w paszporcie.

W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, warto poinformować o tym urząd pracy, inaczej jako okres wykonywania pracy przyjęty będzie cały okres ważności oświadczenia. Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak
i cudzoziemiec.

 

Sytuacje, w których nie jest wymagane uzyskanie nowego oświadczenia

 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zawarcie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca  umowy;
 • o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym agencji pracy tymczasowej i zostaje skierowany do  pracy w innym miejscu (u innego pracodawcy użytkownika) - jeśli nie zmieniły się pozostałe warunki pracy.

 

 

Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia

Gdy po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia podmiot chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o  umowę o pracę  i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, może złożyć do wojewody wniosek  o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę).

         Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz ww. pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia.
Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia praca cudzoziemca na rzecz ww. podmiotu na podstawie oświadczenia (zarejestrowanego przez ww. podmiot) była wykonywana na podstawie umowy o pracę.

 

 

 

 

Zezwolenie na pracę sezonową

 

Z dniem 01 stycznia 2018r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy wprowadziła nową formę zatrudnienia cudzoziemców  zezwolenie w ramach pracy sezonowej.

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje dyrektor powiatowego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (druk wniosku dostępny poniżej) w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. (siedziba dotyczy osoby prawnej, np. przedsiębiorstwa, a miejsce zamieszkania osoby fizycznej);

Odrębne druki wniosków obowiązują w przypadku  podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego druk wniosku dostępny poniżej).

Działalności, do  których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca określone są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 

 

TEST RYNKU PRACY

Jeżeli zezwolenie dotyczy obywatela innego kraju niż wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 poz. 2349)- tj. innego niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina,  do wniosku należy dołączyć informację dot. wyniku tzw. testu rynku pracy- informacja starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca, o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

 

ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKAMI:

 

UWAGA!!!

Dokumenty sporządzone w języku obcym z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę sezonową/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Dowód wpłaty:

 OPŁATA:

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi  w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 30,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

50 1020  5226 0000 6102 0546 2363

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląski, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

W tytule przelewu należy wpisać:

„opłata za zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, imię
i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu”

Wpłata powinna być dokonana przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub rejestracją oświadczenia.

 

 1. Kopia dowodu osobistego lub ważnego dokumentu podróży albo jeżeli nie posiada i nie może go uzyskać, kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość - gdy powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna.  W/w wymienione dokumenty należy przedstawić do wglądu w oryginale.

Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca- gdy cudzoziemiec przebywa już na terenie RP.

Kopia stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca (np. pierwsze strony paszportu)- gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP.

Kopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP(np. wiza)  - gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium RP.

 

 1. Oświadczenie o niekaralności

 

 1. Oryginał informacji starosty (dyrektora powiatowego urzędu pracy działającego
  z upoważnienia starosty) właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Gdy ze względu na specyfikę pracy nie można ustalić głównego miejsca pracy informację tą wydaje starosta (dyrektor powiatowego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty) właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Informację wydaje się nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę 90 dni przed złożeniem wniosku. Informacja starosty nie jest wymagana w przypadku zatrudniania obywateli Republiki Armenii /Białorusi /Gruzji/ Mołdawii/Ukrainy/Federacji Rosyjskiej.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom, określonych w informacji starosty (dyrektora powiatowego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty) - mogą być kopie, po przedstawieniu oryginałów.

Gdy wniosek dotyczy wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych, podmiot powierzający pracę składa dodatkowo:


a) dokumenty potwierdzające powierzanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej 1 raz w ciągu 5 ostatnich lat - może być kopia, po przedstawieniu oryginałów


b) dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie zalegał
z uiszczaniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne za tego cudzoziemca, jeśli były wymagane - może być kopia, po przedstawieniu oryginału.
 

c) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie
w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencje pracy tymczasowej - gdy powierzającym pracę jest agencja pracy tymczasowej. Może być kopia, po przedstawieniu oryginału.

 

Z wnioskiem o dokonanie wpisu na 2 lub 3 kolejne lata kalendarzowe może wystąpić podmiot powierzający pracę obywatelom Republiki Armenii /Białorusi /Gruzji /Mołdawii /Ukrainy/ Federacji Rosyjskiej.

 

PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCA PRZEBYWAJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „KRAJOWI”

 

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dot. cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie uprawnienia z którym może wiązać się prawo wykonywania pracy, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres  9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

 W sytuacji, gdy cudzoziemiec jest już w Polsce: starosta (dyrektor powiatowego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty) weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia wydania zezwolenia w terminie do 7 dni lub do 30 dni, jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające.

 

PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCA NIE PRZEBYWAJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „ZAGRANICZNI”

 

W sytuacji gdy cudzoziemiec będzie dopiero starał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej złożony przez podmiot WNIOSEK jest weryfikowany w powiatowym urzędzie pracy i zostaje wpisany  do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub podmiot otrzymuje odmowę wydania zezwolenia na pracę sezonową.

Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje w terminie do 30 dni,
o czym podmiot jest poinformowany.

 1.  Po wpisaniu wniosku  do ewidencji wniosków następuje wydanie  podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi ZAŚWIADCZENIA
  o dokonanym wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
 2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy PRZEKAZUJE CUDZOZIEMCOWI ZAŚWIADCZENIE O WPISIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DO EWIDENCJI WNIOSKÓW W SPRAWIE PRACY SEZONOWEJ. Zaświadczenie to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP.

 

UWAGA !!!

Wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny 120 dni do momentu, kiedy do  powiatowego urzędu pracy nie wpłynie potwierdzenie, że cudzoziemiec podjął pracę w późniejszym terminie. W przypadku braku takiej informacji, postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową zostanie umorzone.

 

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

 

 1. Pracodawca MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ POWIATOWY URZĄD PRACY O PRZYJEŹDZIE CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP W CELU PRACY SEZONOWEJ. Obowiązkiem pracodawcy będzie również przedstawienie kopii paszportu cudzoziemca oraz podanie jego adresu zamieszkania na terytorium RP (wzór informacji, który składa pracodawca w związku z w/w okolicznościami w załączeniu). Po spełnieniu w/w obowiązku dyrektor powiatowego urzędu pracy wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu powiatowego urzędu pracy  przez podmiot o przyjeździe cudzoziemca. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanych wcześniej przez urząd.

 1. Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie
  z warunkami określonymi w zezwoleniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
 2. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających
  z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).

 

Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową

 

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków
w sprawie pracy sezonowej, okres 9 miesięcy liczony jest od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do strefy Schengen;

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. !

 

Kiedy odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca?

Decyzja o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową będzie wydana , gdy zachodzą m.in. takie okoliczności jak:

- podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę albo był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;

Odmowa  wydania zezwolenia na pracę sezonową może nastąpić:

* jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;

 

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do ministra właściwego do spraw pracy.

 

Powierzenie innej pracy niż sezonowa na krótki okres czasu

Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi posiada możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania

o odrębne zezwolenie na pracę. Aby skorzystać z tej możliwości, podmiot powierzający pracę jest obowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na co najmniej na dotychczasowym poziomie.

 

 

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,
 4. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową powierzył mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
b) cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową,

c) cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

 W przypadku agencji pracy tymczasowej, istnieje obowiązek pisemnego poinformowania właściwego urzędu pracy o okolicznościach, o których mowa w pkt 1-3.  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku grozi kara grzywny.

 

Metryka strony
Data publikacji : 12.06.2013
Data modyfikacji : 26.02.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4531