Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

 

Od dnia 27 maja 2014 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu pomocy dla każdej osoby bezrobotnej.

Poniżej znajdziesz wyjaśnienie czym jest profilowanie pomocy i jaki jest jego cel.

Pamiętaj również, że zawsze możesz poprosić o dodatkowe informacje na temat profilowania pomocy w swoim urzędzie pracy.

 • Co to jest profil pomocy i jaki jest jego cel?

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych jest nowym sposobem współpracy urzędu pracy z osobami bezrobotnymi wprowadzonym ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 598).

Profil pomocy to właściwy ze względu na sytuację i potrzeby osoby bezrobotnej zakres form pomocy określonych w ustawie. Celem profilowania jest zastosowanie wobec osoby bezrobotnej takiej pomocy, która najbardziej odpowiada jej aktualnej sytuacji i potrzebom.

 

 • Dla kogo profiluje się pomoc?

Profil pomocy ustala się dla każdej osoby bezrobotnej, która rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy.

 

 • Jakie są profile pomocy i przypisane do nich formy pomocy?

Osobie bezrobotnej może zostać ustalony jeden z trzech profili pomocy. W ramach każdego profilu stosowane są określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy formy pomocy.

profil pomocy I – w tym profilu urząd pracy może zastosować pośrednictwo pracy i pomóc w uzyskaniu oferty pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, bezzwrotne środki na podjęcie działalności gosp., świadczenie aktywizacyjne, pożyczkę na podjęcie działalności gosp., bon szkoleniowy*, bon stażowy*, bon zatrudnieniowy*, bon na zasiedlenie*

profil pomocy II – w tym profilu urząd pracy może zastosować dowolne formy pomocy określone w ustawie, takie jak szkolenia, skierowanie do prac interwencyjnych lub robót publicznych itd., z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja;

profil pomocy III – w tym profilu urząd pracy może zastosować m.in. Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, programy specjalne, które obejmują instrumenty wymienione w ustawie uzupełnione dodatkowymi usługami, które mogą pomagać w trwałym powrocie na rynek pracy.

              * tylko w uzasadnionych przypadkach

 

 • Co bierze się pod uwagę przy ustalaniu profilu pomocy?

Powiatowy urząd pracy ustalając profil pomocy dokonuje analizy sytuacji osoby bezrobotnej i jej szans na rynku pracy biorąc pod uwagę oddalenie od rynku pracy i gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.


Przez oddalenie od rynku pracy rozumie się czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy. Aby określić oddalenie od rynku pracy doradca klienta zadaje osobie bezrobotnej pytania dotyczące m.in. uprawnień zawodowych, umiejętności, miejsca zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, możliwości dojazdu do pracy, czy dostępu do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami.


Przez gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy rozumie się czynniki wskazujące na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy. Aby określić gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, doradca klienta zadaje osobie bezrobotnej m.in. pytania dotyczące gotowości do współpracy z powiatowym urzędem pracy, zaangażowania w samodzielne poszukiwanie pracy, powodów rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, czy dyspozycyjności.

 

 • Jak ustala się profil pomocy?

Profil pomocy ustalany jest przez doradcę klienta podczas wywiadu z osobą bezrobotną. Wywiad obejmuje 24 pytania, ale odpowiedź na 8 z nich urząd pracy uzyskuje już w trakcie rejestracji. Osoba bezrobotna odpowiada zatem na pozostałe 16 pytań. Doradca klienta zaznacza w specjalnym elektronicznym kwestionariuszu odpowiedzi osoby bezrobotnej, a następnie otrzymuje wynik w postaci profilu pomocy.


Ustalony przez system profil pomocy może zostać zmieniony przez doradcę klienta jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody, przed zakończeniem wywiadu i zatwierdzeniem profilu pomocy zaproponowanego przez system.

 

 • Co się dzieje po zakończeniu wywiadu?

Po zakończeniu wywiadu doradca klienta ma obowiązek poinformować osobę bezrobotną o tym, jakimi formami pomocy może ona zostać objęta w ramach ustalonego profilu pomocy i umówić się z bezrobotnym na przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

 • Co to jest Indywidualny Plan Działania?

Indywidualny Plan Działania (IPD) jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale osoby bezrobotnej. IPD musi być przygotowany nie później niż 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy. Musi być również dostosowany do ustalonego dla osoby bezrobotnej profilu pomocy.

 

 • Co zawiera IPD?

- działania, które na rzecz osoby bezrobotnej wykona urząd pracy;

- działania, które osoba bezrobotna będzie realizować samodzielnie;

- terminy realizacji poszczególnych działań;

- formę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;

- termin i warunki zakończenia realizacji IPD

 

IPD może być modyfikowany w trakcie realizacji jeśli nastąpi zmiana w sytuacji osoby bezrobotnej.


Pomoc udzielana w ramach profilu pomocy na podstawie IPD jest realizowana przez urząd pracy w okresie nie dłuższym niż:


     180 dni dla profilu pomocy I;
     540 dni dla profilu pomocy II;
     720 dni dla profilu pomocy III.


Urząd pracy w trakcie realizacji IPD co najmniej raz na 60 dni kontaktuje się z osobą bezrobotną.

 

 • Kiedy urząd pracy ustala ponownie profil pomocy dla zarejestrowanej osoby bezrobotnej?

Urząd pracy ustala nowy profil pomocy w dwóch sytuacjach:

 1. jeśli w sytuacji osoby bezrobotnej nastąpi istotna zmiana np. osoba bezrobotna zmieni miejsce zamieszkania, podwyższy swoje kwalifikacje zawodowe, zmieni się jej stan zdrowia lub sytuacja rodzinna itd., lub

 2. jeśli w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić osoby bezrobotnej do podjęcia pracy.

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 10.12.2014
Data modyfikacji : 12.12.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Arkadiusz Matkowski
Autor : Arkadiusz Matkowski
Liczba wejść: 5330